image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Trân Châu với hoạt động giám sát và phản biện xã hội
Lượt xem: 93
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian qua, công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN xã Trân Châu, các đoàn thể chính trị, xã hội luôn được các cấp ủy đảng chính quyền, MTTQVN từ xã đến cơ sở chú trọng quan tâm.  
anh tin bai

Thực hiện chủ đề năm 2023 của huyện là “Tập trung giải phóng mặt bằng-Tăng cường quản lý du lịch-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ” MTTQVN xã Trân Châu đã chủ động, tích cực xây dựng các chương trình giám sát và tổ chức các hoạt động giám sát thông qua việc tham gia cùng các ngành chức năng giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị; giám sát các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP, đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã.

Từ đầu năm đến nay, UBMTTQ VN xã đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội xã, tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề tại cơ sở; tham gia 01 đợt giám sát của HĐND xã về khảo sát thực tế một số nội dung giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đồng thời thống nhất ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan liên quan khắc phục nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Giám sát việc huy động nguồn lực trong Nhân dân và các nhà tài trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ;tổ chức giám sát thực hiện đề án “ Hỗ trợ kinh phí ổn định nhà ở và phát triển sản xuất tiến tới thoát nghèo bền vững” tại 6 thôn trong xã.

Qua giám sát cho thấy kết quả đáng ghi nhận từ năm 2023 đến nay xã có 03 hộ còn lại thoát cận nghèo, hiện nay toàn xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo góp phần hoàn thiện tiêu chí số 11trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. UBMTTQ VN xã cũng đã tổ chức giám sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền xã. Tổng số có 80/120 phiếu khảo sát với tiêu chí đánh giá được nhân dân quan tâm. Kết quả khảo sát đã phản ánh thực trạng và chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính của chính quyền cơ sở. thông qua kết quả giám sát giúp cấp ủy chính quyền địa phương có giải pháp khắc phục sự “ không hài lòng” của người dân ở một số lĩnh vực có liên quan đến chất lượng cung cấp thông tin dịch vụ, thái độ phục vụ, hiệu quả giải quyết công việc của công chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền còn thể hiện rõ qua việc MTTQVN và các tổ chức thành viên trong xã đã tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia góp ý vào các văn bản dự thảo của xã như: Dự thảo báo cáo kiểm điểm của BTV Đảng ủy xã về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch,; Dự thảo kế hoạch hành động chủ đề năm; Dự thảo Quyết định và Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn xã giai đoạn 2020-2025; dự thảo quy hoạch nông thôn mới kiểu mẫu gia đoạn 2023 - 2025 v..v..MTTQVN các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của mặt trận và các ngành chức năng tổ chức các  buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trọng tâm tuyên truyền về Hiến pháp nước  CHXHCN Việt Nam năm 2013; Luật đất đai sửa đổi; Luật tiếp công dân; Luật khiếu nại, Luật tố cáo… và các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, các văn bản của Thành Phố, của huyện. Có thể nói, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQVN xã Trân Châu trong thời gian qua đạt được một số kết quả thiết thực. Nhiều phát hiện, kiến nghị của Mặt trận được chính quyền và các ngành chức năng tiếp thu, giải quyết kịp thời và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN xã góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, trong thời gian tới các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền, các ban ngành đối với công tác giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định của Bộ Chính trị ban hành về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị, xã hội" và "Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Mặt trận cần chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng kế hoạch thực hiện công tác giám sát hàng năm, trong đó xác định rõ nội dung, hình thức giám sát gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành liên quan trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện; kịp thời củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban tư vấn, tổ tư vấn và Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; cần phát huy hơn nữa các hình thức tham gia phản biện xã hội của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới