image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quận Dương Kinh đẩy mạnh sử dụng DVC trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn
Lượt xem: 88
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố; UBND quận ban hành kế hoạch đẩy mạnh sử dụng DVC trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước quận Dương Kinh

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố; UBND quận ban hành kế hoạch đẩy mạnh sử dụng DVC trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước quận Dương Kinh, cụ thể:

         1. Mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác giải quyết TTHC. Đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan HCNN các cấp.

         2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường cung cấp DVC trực tuyến thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; bố trí nguồn lực hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được giao tại kế hoạch.

         3. Mục tiêu cụ thể:

         - 100% TTHC đủ điều kiện được triển khai DVC trực tuyến mức độ 4.

         - Trên 60% DVC mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến.

         - Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực

tuyến đạt tối thiểu 40%.

         4. Các nhiệm vụ, giải pháp:

         a) Đẩy mạnh sử dụng DVC trực tuyến: Tăng cường tuyên truyền về việc cung ứng DVC trực tuyến mức độ 3, 4 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; Xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Công bố, áp dụng danh mục TTHC thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến. Thực hiện thí điểm ít nhất 02 ngày/tuần thực hiện ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại cơ quan, đơn vị. Đưa nội dung giới thiệu, hướng dẫn sử dụng DVC trực tuyến vào chương trình ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh THPT, giáo viên các trường mầm non, TH, THCS, THPT, sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên.

         b) Giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: Tăng cường công tác tuyên truyền cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, khuyến khích cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ. Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích.

         c) Giải pháp giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn: Rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, chuẩn hóa quy trình ISO, cập nhật quy trình điện tử. Xử lý các hồ sơ giải quyết TTHC kịp thời đúng quy định.

         UBND quận giao các phòng, ban, ngành, UBND các phường: Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và chỉ tiêu được giao được tính là một trong các nội dung xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ, công chức, viên chức phải là người đi đầu trong thực hiện TTHC mức độ 3, 4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có giải pháp để đảm bảo hết năm 2022: 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình có tài khoản trên Cổng DVC quốc gia. Công khai, niêm yết danh mục TTHC thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận Một cửa hoặc hình thức công khai phù hợp khác; khuyến khích các đơn vị, địa phương thực hiện thí điểm Ngày ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; nghiên cứu, đề xuất, thực hiện các giải pháp để khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC do cơ quan, đơn vị mình cung cấp. Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị báo cáo UBND quận. Đối với các phòng, ban, UBND các phường thực hiện giải quyết TTHC trên Cổng DVC theo Bộ, ngành đề nghị báo cáo số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trong tháng (từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng hiện tại) gửi về phòng Văn hóa và Thông tin quận trước ngày 17 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố.

         Tiếp tục đưa nội dung thực hiện nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm; là tiêu chí để xem xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ trong Kế hoạch.

         UBND quận đề nghị UBMTTQ Việt Nam quận và các tổ chức đoàn thể quận tuyên truyền về cải cách hành chính đến các thành viên thuộc phạm vi quản lý, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong việc tiếp cận thông tin DVC, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới